Pomoc w wypełnianiu formularza VZM-1

Sposób wypełniania formularza VZM

 

Jest to wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. Wniosek taki składa się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( Dz.U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm. ), zwana daje „ustawą”

Na początku trzeba przygotować wszystkie potrzebne dokumenty ( faktury VAT, pozwolenia na budowę, akt własności  budynku lub mieszkania, użytkowanie wieczyste, umowa najmu i dzierżawy , w spółdzielniach ( lokatorskie i własnościowe) oczywiście w zależności od rodzaju inwestycji.

Następnie z faktur szukamy PKWiU na wykazie materiałów budowlanych.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 1, poz. 1)

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE DO DNIA 30 KWIETNIA 2004 R.

BYŁY OPODATKOWANE STAWKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W

WYSOKOSCI 7%,

A OD DNIA 1 MAJA 2004 R. SA OPODATKOWANE PODATKIEM VAT.

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)

1 2 3

1 ex 14.21 Żwir i piasek – wyłącznie kruszywo budowlane, bez

kruszywa z żużla wielkopiecowego

2 20.10.10-73.00 Klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone (z

drewna tropikalnego)

3 20.10.10-77.20 Listwy dębowe do parkietów

4 20.10.10-77.30 Deszczułki posadzkowe lite dębowe

5 ex 20.10.10-78.1 Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego

pozostałe

6 ex 20.10.10-78.20 Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe

7 20.10.10-78.90 Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna

liściastego, pozostałe

8 20.10.21-10.1 Tarcica podłogowa strugana iglasta

9 20.10.21-10.20 Listwy przyścienne z drewna iglastego

10 ex 20.10.21-10.30 Kostka brukowa z drewna iglastego – z wyłączeniem

nasyconej

11 ex 20.10.21-10.90 Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łącznie

z klepkami i listwami na parkiet niepołączonymi),

pozostałe – z wyłączeniem nasyconego

12 ex 20.10.21-53.20 Kostka brukowa z drewna liściastego – z wyłączeniem

nasyconej

13 ex 20.10.21-53.90 Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez

klepek, listew na parkiet), pozostałe – z wyłączeniem

nasyconego

14 20.10.21-55.00 Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna

liściastego (obrobione)

15 20.30.11 Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane

16 20.30.12-15.00 Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych

17 20.30.12-19 Płyty parkietowe z drewna, pozostałe

18 20.30.20-02.10 Budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna

i materiałów drewnopochodnych

19 ex 21.24.11 Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier

transparentowy do okien – z wyłączeniem papieru

transparentowego do okien

20 24.30.22-53.10 Kity szklarskie

21 24.30.22-53.20 Kity budowlane uszczelniające

22 24.30.22-60.00 Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe

23 ex 24.62.10-70 Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub

spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w

opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg –

wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu,

z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu

24 ex 24.62.10-80 Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych

(łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach

przeznaczonych do sprzedaży detalicznej – wyłącznie

kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z

pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu

25 ex 24.62.10-90 Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o

masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży

detalicznej, gdzie indziej niewymienione – wyłącznie

kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z

pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu

26 ex 25.21.2 Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw

sztucznych – z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do

kiełbas

27 ex 25.21.41-20.00 Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu –

wyłącznie płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)

28 25.21.41-50.20 Płyty komórkowe z poliuretanów

29 25.21.42-30.10 Płyty faliste z poliestrów

30 ex 25.23 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa – z

wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw

sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników, kadzi,

cystern i podobnych pojemników o pojemności

powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych

zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej

(PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50)

31 25.24.28-40.00 Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania

wody przy wejściu do ścieków

32 ex 26.11 Szkło płaskie – wyłącznie szkło budowlane

33 ex 26.12 Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce –

wyłącznie szkło budowlane

34 ex 26.14.12 Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne

artykuły z włókien szklanych, poza tkaninami – z

wyłączeniem mat szklanych bezalkalicznych (PKWiU

26.14.12-10.20)

35 ex 26.15.12 Płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg,

ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego

lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła

ołowiowego itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe w

blokach, płytach i podobnych formach – z

wyłączeniem witraży

36 26.22 Wyroby sanitarne ceramiczne

37 26.30.1 Płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i

płyty chodnikowe

38 ex 26.40 Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały

budowlane – z wyłączeniem przewodów

kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-

00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych

(PKWiU 26.40.13-00.8)

39 26.5 Cement, wapno i gips

40 ex 26.6 Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:

1) płyt kamiennych surowych,

2) wyrobów ze sztucznego kamienia „Lastrico”, w tym

pomników i nagrobków – z wyjątkiem: płyt

parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych

i ścian oraz wykładzin posadzkowych

41 26.82.12 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów

42 26.82.13-00.1 Mieszanki mineralno -bitumiczne

43 26.82.13-00.6 Masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne

44 26.82.16-10 Wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i

akustycznej z wełny mineralnej

45 ex 26.82.16-20 Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i

podobne porowate materiały mineralne łącznie z ich

mieszaninami – z wyłączeniem żużla spienionego

(PKWiU 26.82.16-20.30)

46 26.82.16-30 Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie

lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane

47 ex 27.10.40 Wyroby walcowane płaskie ze stali – wyłącznie wyroby

płaskie walcowane na zimno i powlekane

48 27.10.50 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie

zwijanych kręgach

49 ex 27.10.60 Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów i

profili grubych

50 ex 27.10.70 Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej

poddane obróbce polegającej jedynie na walcowaniu

na gorąco, ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu na

gorąco, z wyłączeniem prętów i profili grubych

51 27.21.10 Rury, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa

52 27.21.20 Złącza odlewane, z żeliwa

53 ex 27.22.10 Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje

stalowe, z wyłączeniem półwyrobów z rurowni

niezaliczanych do wyrobów gotowych

54 ex 27.31 Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na

zimno – z wyłączeniem profili obrobionych na zimno

ze stali niestopowej (PKWiU 27.31.20-10)

55 27.32 Wyroby walcowane na zimno płaskie

56 27.33 Wyroby formowane na zimno

57 27.34 Drut

58 27.42.24 Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium o

grubości większej niż 0,2 mm

59 ex 27.44.26 Miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur

lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur

i przewodów rurowych ze stopów miedzi (PKWiU

27.44.26-30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i

stopów miedzi

60 ex 28.11.10 Budynki prefabrykowane z metalu – z wyłączeniem

konstrukcji stalowych budynków jednokondygnacyjnych,

halowych i pawilonowych,

szkieletów budynków i budowli dwu- i

wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych

budowlanych aluminiowych

61 28.11.23-40 Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy:

panele złożone z dwóch ścian z profilowanego

(żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym

62 28.11.23-50.3 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe

63 28.11.23-50.4 Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe

64 28.11.23-62.72 Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów

65 ex 28.11.23-62.79 Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki

budowlanej) pozostałe, osobno niewymienione,

dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych z

blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych

66 28.11.23-62.8 Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów,

pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań

67 28.11.23-63 Elementy budowlane stalowe, pozostałe

68 28.11.23-64 Elementy ramowe budowlane stalowe

69 28.11.23-76 Elementy budowlane

70 28.11.23-79 Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz

segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową

71 ex 28.12.10 Elementy metalowe stolarki budowlanej – z

wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych,

świetlików i iluminatorów jachtowych

72 ex 28.21.11-21.00 Konstrukcje zbiornikowo – cylindryczne stalowe na

ciecze o pojemności większej lub równej 300 l

wykładane od środka lub izolowane cieplnie –

wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze

c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w

oczyszczalniach ścieków

73 ex 28.21.11-22.00 Konstrukcje zbiornikowo – cylindryczne zbiorników

teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub

równej 300 l wykładane od środka lub izolowane

cieplnie – wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia

wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody,

zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

74 ex 28.21.11-23 Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o

pojemności większej lub równej 300 l wykładane lub

izolowane cieplnie -wyłącznie wymienniki ciepła i

naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej

wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

75 ex 28.21.11-33 Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o

pojemności większej lub równej 300 l – wyłącznie

wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w.,

zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach

ścieków

76 ex 28.21.11-51 Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności

większej lub równej 300 l – wyłącznie wymienniki

ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki

ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

77 28.22.11-30 Grzejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa

78 28.22.11-50 Grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali

79 ex 28.22.12 Kotły centralnego ogrzewania, z wyłączeniem kotłów

parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60)

80 28.22.13-00.00 Części kotłów centralnego ogrzewania

81 28.30.12 Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami;

kondensatory do zespołów energetycznych na parę

wodną lub inne rodzaje pary

82 28.30.13 Części wytwornic pary

83 28.63.12-30.00 Zamki w rodzaju używanych do drzwi, bębenkowe

84 ex 28.63.12-50 Zamki w rodzaju używanych do drzwi, pozostałe, z

wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych

(PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50)

85 ex 28.63.13 Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami

zamykającymi, zawierające zamki; ich części; klucze

sprzedawane oddzielnie – wyłącznie okucia

budowlane

86 ex 28.63.14 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do

pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp.,

wykonane z metali nieszlachetnych – wyłącznie okucia

budowlane

87 28.73.11-31.50 Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali

nierdzewnej, nieizolowane elektrycznie

88 28.73.12-70.13 Przewody gołe napowietrzne z aluminium

89 ex 28.73.12-70.30 Przewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium –

wyłącznie przewody napowietrzne

90 ex 28.73.13-20 Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i

więcej, z drutu stalowego o przekroju 3 mm i więcej,

spawane na przecięciach z wyłączeniem ogrodzeń i

siatek z drutu

91 ex 28.73.13-30 Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z

drutu stalowego, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i

siatek z drutu

92 ex 28.73.13-43 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na

przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane

tworzywem sztucznym, z wyłączeniem ogrodzeń i

siatek z drutu

93 ex 28.73.13-44 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na

przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane

tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem

ogrodzeń i siatek z drutu

94 ex 28.73.13-45 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na

przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane

tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem

ogrodzeń i siatek z drutu

95 ex 28.74.11 Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej

niesklasyfikowane – wyłącznie okucia budowlane

łączące

96 28.75.11-10 Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej

97 28.75.11-21.00 Wanny żeliwne (również emaliowane)

98 28.75.11-25 Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych)

99 28.75.11-31.1 Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe

100 28.75.11-31.2 Wyroby sanitarne żeliwne, nieemaliowane

101 28.75.11-31.4 Wyroby sanitarne przemysłowe z blachy, emaliowane

102 28.75.11-31.50 Wyroby sanitarne przemysłowe, ze stali nierdzewnej,

pozostałe

103 28.75.11-31.86 Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali

104 28.75.11-35.10 Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi

105 28.75.11-37.20 Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium

106 ex 28.75.27-13.00 Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej

niewymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych

(półfabrykatów do dalszej obróbki)

107 28.75.27-31.10 Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali

108 28.75.27-31.90 Szczeble ze stali, pozostałe

109 28.75.27-37.1 Osłony instalacji budowlanych, ze stali

110 28.75.27-37.2 Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze

stali

111 28.75.27-37.3 Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia

obuwia, ze stali

112 28.75.27-37.4 Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali

pozostałe

113 28.75.27-53.10 Grzejniki z aluminium

114 28.75.27-55.1 Osłony instalacji budowlanych, aluminiowe

115 28.75.27-55.2 Okładziny elewacyjne budowlane, aluminiowe

116 28.75.27-55.3 Elementy instalacji budowlanych odwadniających,

aluminiowe

117 28.75.27-59.30 Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów

miedzi

118 28.75.27-87.1 Znaki informacyjne i elementy informacyjne,

budowlane, z aluminium

119 28.75.27-87.2 Znaki informacyjne i elementy informacyjne,

budowlane, ze stali

120 29.12.24-80.41 Hydrofory

121 29.21.11 Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty,

mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itd.

122 29.21.14-30.00 Części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub

gaz; części rusztów mechanicznych

123 29.24.12-30.3 Urządzenia i aparatura do przygotowywania wody

kotłowej

124 29.24.12-70.33 Filtry przykotłowe oleju

125 29.71.25-30.00 Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu

natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe)

126 29.71.25-50 Ogrzewacze wody elektryczne inne niż

natychmiastowe

127 ex 29.71.28-10 Kuchnie i kuchenki domowe, z wyłączeniem kuchenek

elektrycznych

128 ex 29.72.11-13 Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na

gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników

gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych

129 29.72.11-50.11 Kuchnie węglowe stałe

130 29.72.12-33.10 Piece grzewcze gazowe

131 29.72.12-33.20 Piece uniwersalne

132 29.72.12-70.10 Piece stałopalne, gdzie indziej niewymienione

133 29.72.12-70.20 Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej niewymienione

134 ex 29.72.14 Podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub

akumulacyjne, nieelektryczne – wyłącznie piece

grzewcze i podgrzewacze

135 ex 29.72.20 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i

podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z

wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i

ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99)

136 ex 31.20.21-50.30 Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć mniejszych lub

równych 1000 V, dla prądów o natężeniu większym

niż 10 A, a mniejszym lub równym 63 A – wyłącznie

podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

137 ex 31.20.31-70.1 Urządzenia sterownicze, na napięcie mniejsze lub

równe 1000 V – wyłącznie urządzenia sterownicze

niskiego napięcia

138 ex 31.20.31-70.2 Urządzenia rozdzielcze i tablice licznikowe, na

napięcie mniejsze lub równe 1000 V – wyłącznie

urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia

139 31.20.32-03.20 Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

140 31.20.32-05.20 Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

141 ex 31.20.40-30.9 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy

wsporcze dla wyrobów objętych pozycjami od

31.20.31-30.00 do 31.20.32-05.90, pozostałe –

wyłącznie dla rozdzielni prefabrykowanych

napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, -05.20)

142 ex 31.20.40-90.30 Części i wyposażenie aparatury rozdzielczej,

łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia –

wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych i

sterowniczych niskiego napięcia

143 ex 31.30.13-71.1 Przewody elektryczne wyposażone w złączki, na

napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000

V – przewody elektroenergetyczne do układania na

stałe – z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych

niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

144 31.30.13-71.39 Przewody elektryczne wyposażone w złączki na

napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe

1000V – kable elektroenergetyczne z żyłami

miedzianymi – pozostałe

145 ex 31.30.13-73.1 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na

napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego

przewodu większej niż 0,51 mm – przewody

elektroenergetyczne do układania na stałe – z

wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż

instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

146 31.30.13-73.39 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na

napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego

przewodu większej niż 0,51 mm – kable

elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi – pozostałe

147 31.30.13-73.40 Przewody elektryczne, niewyposażone w złączki, na

napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego

przewodu większej niż 0,51 mm – kable

elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi

148 ex 31.30.13-75.1 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na

napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o

średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51

mm – przewody elektroenergetyczne do układania na

stałe – z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych

niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

149 31.30.13-75.39 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki na

napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000V, o

średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51

mm – kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi

– pozostałe

150 ex 31.30.14 Przewody elektryczne, do napięć powyżej 1000 V – z

wyłączeniem kabli elektroenergetycznych do

odbiorników ruchomych i przenośnych, górniczych

(PKWiU 31.30.14-00.50), przewodów i kabli

elektrycznych na napięcie przekraczające 1 kV

pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9)

151 31.50.24-00.1 Tablice i gabloty informacyjne budowlane

podświetlane

152 ex 31.50.25-11 Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów)

mieszkaniowe do żarówek – z wyłączeniem

zabezpieczonych przed wnikaniem wody

153 ex 31.50.25-12 Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów)

mieszkaniowe, do żarówek halogenowych – z

wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody

154 ex 31.50.25-31 Oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP20) do

żarówek – wyłącznie oprawy oświetleniowe

przemysłowe do żarówek stałych

155 ex 31.50.25-32 Oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP20), do

świetlówek – wyłącznie oprawy oświetleniowe

przemysłowe do świetlówek stałych

156 ex 31.50.25-39 Oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP20),

pozostałe – wyłącznie oprawy oświetleniowe

przemysłowe do rtęciówek

157 ex 31.62.14-50.1 Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej,

łączeniowej i zabezpieczającej (z wyjątkiem

wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramicznych) –

wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych

wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do

urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego

napięcia

158 ex 33.20.52-83.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy

lub gazów elektroniczne, pozostałe – wyłącznie

ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła

pozostałe (podzielniki kosztów)

159 ex 33.20.52-89.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy

lub gazów pozostałe, osobno niewymienione –

wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości

ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)

160 33.20.63-30 Gazomierze

161 33.20.63-50.1 Wodomierze

162 33.20.63-70.2 Liczniki elektryczne prądu zmiennego

163 33.20.70-15.00 Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych)

164 33.20.70-19.00 Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych)

165 33.20.70-50.42 Reduktory membranowe

166 ex 36.63.40-00.2 Wykładziny podłogowe z podłożem – z wyłączeniem

wykładzin podłogowych gumowych

167 bez względu na Armatura metalowa przemysłowa – wyłącznie:

symbol PKWiU – armatura z żeliwa szarego,

– zasuwy,

– zawory,

– przepustnice

Armatura metalowa sieci domowej

168 bez względu na

symbol PKWiU

Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania –

wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do

automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego

sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także

części do tych urządzeń

169 bez względu na

symbol PKWiU

Panele podłogowe i listwy przypodłogowe

laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF,

MDF lub na bazie płyty wiórowej

170 bez względu na

symbol PKWiU

Membrany (przepony) paro przepuszczalne pod

pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające

zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie

wykonane z włókien syntetycznych

Objaśnienia:

ex – dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

 

 

Wpisujemy swoje dane.

poz.5 wpisujemy który raz składamy wniosek ( nie liczymy korekt ),

poz.6 właściwy urząd skarbowy dla wnioskodawcy,

poz.8 zależy od stanu cywilnego,

B1 wpisujemy dane osoby składającej wniosek,

B2 wpisujemy dane małżonka,

C wpisujemy dokładny rok rozpoczęcia inwestycji,

D1 data złożenia pierwszego wniosku,

D2 wpisujemy cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego podaną przez GUS,

D3 wypełniamy w momencie składania pierwszego wniosku. Przez następne pięć lat nie wypełniamy tej pozycji,

D3.1. Wypełniamy jeżeli pierwszy wniosek składaliśmy między 2004 a 2010 rokiem,

D3.2. Wypełniamy jeżeli pierwszy wniosek składaliśmy w 2011 roku,

D4 wypełniamy sumę kwot zwrotu przed ograniczeniem limitami ( kwota ,która wyjdzie z wypełnionych załączników )

D5 poz. 55 zaokrąglamy  do pełnego złotego od 0,00 – 0,49 w dół a 0,50 – 0,99 w górę,

E wypisujemy jakie prace i co zostało zakupione

F zaznaczmy w jaki sposób mają być zwrócone nam pieniądze,

G wypisujemy informacje o dołączonych załącznikach,

H podajemy dodatkowe informacje ( numer telefonu ),

I składamy podpisy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Wiadomośći i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s